Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Adverteerders op Verhalenkunstnaars.nl

Artikel 1. Definities

 1. Parlante: het bedrijf Parlante, gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56238762 , wat Adverteerder de mogelijkheid biedt op ceremoniesprekers.nl een profielpagina te plaatsen.
 1. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, welke wenst te adverteren op en via de website verhalenkunstenaars.nl van Parlante.
 1. Advertentiemogelijkheid: de door Parlante aan Adverteerder aangeboden advertentiemogelijkheden op en via de site zoals, maar niet beperkt tot, een uitgebreide persoonspresentatie met mediamateriaal.
 1. Advertentiemateriaal: de voor de advertentiemogelijkheid benodigde materialen zoals teksten, afbeeldingen, links, video en geluidsfragmenten.
 1. Dienst: de door adverteerder uitgekozen advertentiemogelijkhe(i)d(en) welke Parlante aan Adverteerder ter beschikking zal stellen en/of het ter beschikking stellen van een Account aan Adverteerder.
 1. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
 1. Website: de website van Parlante, www.verhalenkunstenaars.nl, waarop de advertentiemogelijkheden worden geboden.
 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Parlante en Adverteerder krachtens welke Parlante de dienst zal uitvoeren. Er kan sprake zijn van een overeenkomst voor gratis diensten of voor betaalde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Parlante en Adverteerder.
 1. Eventuele door Adverteerder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst. Parlante wijst dergelijke voorwaarden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. Parlante zal een offerte opstellen waarin zij onder andere aangeeft welke advertentiemogelijkheden bij de dienst inbegrepen zijn, wat de specificaties van het advertentiemateriaal zijn, wat de aanvangs-/einddatum van de dienst zijn, welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn en hoe dit bedrag dient te worden voldaan. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.
 1. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Parlante, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
 1. Adverteerder dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Adverteerder dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat Parlante werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 1. Bovenstaande Artikelen gelden enkel voor het afnemen van betaalde Diensten, het is ook mogelijk om conform lid 5 van dit Artikel gratis te Adverteren. Dit is enkel mogelijk via de website zelf.
 1. Naast de hierboven vermelde wijze is het tevens mogelijk via het daartoe bestemde bestelproces in het account een dienst af te nemen bij Parlante. De op de website aangegeven omschrijving van de Dienst en het op de website genoemde verschuldigde bedrag zijn bindend. Indien er sprake is van gratis diensten, zijn er geen bedragen verschuldigd. Daarnaast is het ook mogelijk via aan Parlante gelieerde partner websites een overeenkomst te sluiten. Deze voorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.
 1. De Overeenkomst met betrekking tot het account komt, indien adverteerder niet reeds op andere wijze beschikking over het account heeft gekregen, tot stand na het doorlopen van het registratieproces via gestuurde pdf.
 1. Indien adverteerder het aanbod van Parlante langs elektronische weg heeftaanvaard, bevestigd Parlante onverwijld langs elektronisch weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Adverteerder de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 1. Parlante zal zich na tot de totstandkoming van de overeenkomst inspannen de overeengekomen Dienst te leveren aan Adverteerder. Parlante geeft geen garanties over de met de dienst te behalen resultaten.
 1. Degene die de overeenkomst met betrekking tot het leveren van de dienst door Parlante aangaat namens adverteerder verklaart bevoegd te zijn dergelijke rechtshandelingen voor adverteerder te verrichten.
 1. Adverteerder stemt ermee in dat de door hem aan Parlante verstrekte gegevens (met uitzondering van persoons- en betalingsgegevens) zichtbaar worden op de website.

Artikel 4. Account

 1. Indien Adverteerder de beschikking heeft over een Account geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 1. Parlante zal voor Adverteerder, na registratie op de Website, de mogelijkheid bieden om profiel ten alle tijden aan te passen. Deze aanpassingen worden per mail verstuurd en worden binnen een week aangepast op de website.
 1. Parlante heeft het recht het Account van Adverteerder onverwijld te beëindigen en/of (gedeeltelijk) ontoegankelijk te maken indien Adverteerder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Parlante en eventuele derden niet nakomt.

Artikel 5. Plaatsing Advertentiemateriaal

 1. Adverteerder dient het Advertentiemateriaal ten behoeve van de door Parlante te leveren Dienst uiterlijk per e-mail aan te leveren op de tussen Partijen vastgestelde datum. Indien geen aanleverdatum is overeengekomen dient Adverteerder het Advertentie-materiaal, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de Dienst per e-mail aan te leveren aan Parlante. Indien na de aanleverdatum het Advertentie-materiaal wordt aangepast en/of uitgebreid door Adverteerder zal Parlante dergelijke aanpassingen binnen zeven werkdagen doorvoeren.
 1. Indien Adverteerder het Advertentiemateriaal niet op de afgesproken datum of – indien van toepassing – binnen de in 5.1 besproken termijn aanlevert is dit voor eigen rekening- en risico van Adverteerder. Parlante is in dit geval niet gehouden de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst aan te passen.
 1. De voorgaande twee leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien het gaat om het Advertentiemateriaal wat benodigd is voor de bedrijfspresentatie van Adverteerder op de Website.
 1. Indien Adverteerder het voor de uitgebreide bedrijfspresentatie op de Website benodigde Advertentiemateriaal aan Parlante per e-mail toestuurt met het verzoek het Advertentiemateriaal te plaatsen in de bedrijfspresentatie zijn alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Parlante zal het Advertentiemateriaal zo spoedig als mogelijk plaatsen conform de redelijke wensen van de Adverteerder. Parlante is in geen geval aansprakelijk voor het niet tijdig of verkeerd plaatsen van het Advertentiemateriaal.
 1. Adverteerder dient het Advertentiemateriaal aan te leveren conform de door Parlante gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties.
 1. Indien Adverteerder het Advertentiemateriaal niet aanlevert conform de door Parlante in de offerte en/of op de Website gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties zal de Dienst pas worden geleverd maximaal tien werkdagen nadat het juiste Advertentiemateriaal is ontvangen door Parlante. Parlante is in dergelijke gevallen niet gehouden de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst aan te passen.
 1. Indien Adverteerder niet voldoet aan artikel 6.1 en/of 6.4 behoudt Parlante zich het recht voor het Advertentiemateriaal niet te plaatsen. Het niet naleven van deze artikelen ontslaat Adverteerder echter niet van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.
 1. Parlante is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Adverteerder lijdt door het niet naleven van artikel 6.1 t/m 6.4.
 1. Indien niet anders is overeengekomen bepaalt Parlante de plek en de volgorde van het Advertentiemateriaal op de Website.
 1. Indien met Adverteerder een speciale plek op de Website is overeengekomen waar het Advertentiemateriaal van Adverteerder wordt getoond zijn hieraan extra kosten verbonden. Parlante behoudt zich echter te allen tijde het recht voor de volgorde waarin en de plek waar het Advertentiemateriaal wordt getoond op de Website aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.
 1. Het is Parlante bij betalende Adverteerders niet toegestaan zelfstandig wijzigingen, met uitzondering van kleine (taal) technische wijzigingen, aan te brengen in het Advertentiemateriaal, onder voorbehoud van het hierna in 5.12 bepaalde. Bij niet-betalende Adverteerders is het Parlante toegestaan het Advertentie-materiaal aan te passen en/of bepaalde delen daarvan onzichtbaar te maken.
 1. Het is Parlante toegestaan de wijze waarop het Advertentiemateriaal alsmede hoe de advertentie zelf wordt weergegeven aan te passen. Dat geldt ook voor de positie van het Advertentiemateriaal op de Website.
 1. Indien Parlante een redelijk vermoeden krijgt van, dan wel tot het besef komt dat door Adverteerder aangeleverde Advertentiemateriaal in strijd is met de wet of deze Overeenkomst, zie artikel 6, dan heeft Parlanteeenzijdig het recht om dit te wijzigen, te weigeren, te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Parlante hoeft hierover geen overleg te voeren met Adverteerder. In geen geval is Parlante aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 1. Adverteerder geeft Parlante het recht het door Adverteerder aangeleverde Advertentiemateriaal te gebruiken. Parlante kan het aangeleverde Advertentiemateriaal onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van haar Website ceremoniesprekers.nl. Adverteerder verstrekt Parlante hiertoe een wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie. Parlante heeft voor het – verdere – gebruik van het Advertentiemateriaal geen toestemming nodig van Adverteerder. Parlante zal het aangeleverde advertentiemateriaal enkel voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden. De hier bedoelde toestemming ziet ook op de door adverteerde aangeleverde materialen ten behoeve van zijn bedrijfspresentatie. Na beëindiging van een Overeenkomst, zal de bedrijfspresentie niet worden verwijderd, voor zover het gaat om bedrijfsnamen, ervaringen, Advertentiematerialen etc.
 1. Bij de het Advertentiemateriaal zal een link naar de website van adverteerder worden geplaatst. Indien een bezoeker van de Website deze aanklikt zal men worden doorgelinkt naar de Website van Adverteerder. De Website van Adverteerder zal zichtbaar zijn middels de eigen url.

Artikel 6. Inhoud Advertentiemateriaal

 1. Advertentiemateriaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mag het Advertentiemateriaal, indien niet anders is overeengekomen:

– niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend

– niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of zijn, financiële dienstverlening, tenzij Adverteerder kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen,

– geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden,

– geen watermerken bevatten,

– naar het oordeel van Parlante niet te schreeuwerig of opvallend zijn.

 1. Advertentie-materiaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.
 1. Adverteerder verklaart alle van toepassing zijnde vergoedingen aan derden (bijvoorbeeld de vergoeding die dient te worden voldaan aan Buma/Stemra in het geval er gebruik wordt gemaakt van muziek bij video-advertising) te hebben voldaan en vrijwaart Parlante voor claims van derden wegens het niet voldoen van de betaling.)
 1. Adverteerder staat in voor de juistheid van de informatie en mededelingen in het Advertentiemateriaal en vrijwaart Parlante voor claims van derden die in verband hiermee kunnen ontstaan. Adverteerder verklaart dan ook volledig verantwoordelijk te zijn voor de, indien van toepassing, inhoud van het Advertentiemateriaal en de inhoud van de Website waarnaar het Advertentiemateriaal verwijst.
 1. Indien het Advertentiemateriaal voorzien is van invoermechanismen voor persoonsgegevens (zoals een veld waarin een gebruiker een e-mailadres of telefoonnummer kan invullen), dient Adverteerder het Advertentiemateriaal tevens te voorzien van een werkende verwijzing naar een privacyverklaring waarin op afdoende wijze wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt.
 1. Adverteerder vrijwaart Parlante voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door Adverteerder aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 1. Parlante hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening het materiaal van Adverteerder strijdig is met de Nederlandse wet en het in deze Overeenkomst bepaalde. Als een klacht naar het oordeel van Parlante gerechtvaardigd is, zal Parlante het materiaal direct verwijderen of ontoegankelijk maken. Tevens is Parlante gerechtigd persoonsgegevens van Adverteerder te verstrekken aan de melder of bevoegde instanties. Parlante zal Adverteerder op de hoogte houden over het verdere verloop van de procedure.
 1. Bij iedere schending van het in dit artikel bepaalde door Adverteerder is Adverteerder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van Parlante om de door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen door Adverteerder.
 1. Parlante behoudt zich het recht voor verzoeken van Adverteerder tot het wijzigen van het Advertentiemateriaal na plaatsing te weigeren.

Artikel 7. Ervaringen

 1. Adverteerder verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot het plaatsen van Ervaringen op de Website. Deze worden via e-mail naar Parlante gestuurd en Parlante plaatst de ervaringen bij het profiel. Het is onderdeel van de bedrijfspresentatie.

Artikel 8. Bepalingen omtrent e-mailings

 1. Indien de Dienst (mede) omvat het versturen van elektronische communicatie (zoals nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail) door Parlante ten behoeve van Adverteerder, geldt voorts het in dit artikel bepaalde voorwaarden.
 1. Parlante zal de elektronische communicatie uit haar eigen naam en vanuit haar eigen elektronische adres versturen en zich hierbij houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De inhoud van het verstuurde bericht is geheel de verantwoordelijkheid van Adverteerder.
 1. Indien Adverteerder klachten van ontvangers ontvangt met betrekking tot het door Parlante verzonden bericht dient zij Parlante terstond van deze klachten op de hoogte te stellen.
 1. Parlante vrijwaart Adverteerder voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van overheidsinstanties daaronder inbegrepen – met uitzondering van claims en boetes vanwege de inhoud van het door Parlante verzonden bericht – , die Parlante ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door Parlante.
 1. Parlante is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

Artikel 9. Onderhoud, storingen en overmacht

 1. Parlante heeft het recht om de Dienst en haar Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Parlante zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Adverteerder indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Parlante is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 1. Parlante heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Parlante proberen Adverteerder daarvan op de hoogte te stellen. Het is niet mogelijk om alleen voor Adverteerder van een bepaalde aanpassing af te zien. Parlante is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.
 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Parlante door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Parlante kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Parlante worden opgeschort, dan wel deze Overeenkomst voor de toekomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Parlante zal zich inspannen Adverteerder over de verwachte duur van de overmacht te informeren. Overmacht ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
 1. In het geval dat de uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht wordt opgeschort kan Parlante, indien zij dit redelijk acht, de aanvangs-/einddatum van de Overeenkomst of van de Dienst verschuiven. Een en ander is afhankelijk van de duur van de overmachtsituatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Parlante noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die Adverteerder of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 1. De aansprakelijkheid van Parlante voor directe schade geleden door Adverteerder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Adverteerder aan Parlante verschuldigde bedrag.
 1. Adverteerder vrijwaart Parlante voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.
 1. Parlante is nimmer aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan handelen of nalaten van toeleveranciers, afnemers of anderen dan Parlante zelf.

Artikel 11. Prijzen en betalingsvoorwaarden bij betaalde Diensten

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er een Overeenkomst tot stand komt waarbij betaling is overeengekomen. Het is immers ook mogelijk om gratis te adverteren.
 1. De betalingsverplichting van Adverteerder gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt Adverteerder Parlante bij vooruitbetaling voor de te leveren diensten en inspanningen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 1. Parlante zal voor het door Adverteerder verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Adverteerder. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 1. Parlante kan verlangen dat betaling geschiedt middels automatische incasso. Adverteerder dient Parlante hiertoe een machtiging tot automatische incasso te verstrekken.
 1. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Parlante.
 1. Over vooruitbetaalde bedragen van Adverteerder is Parlante geen rente of andere vergoeding aan Adverteerder verschuldigd. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald.
 1. Parlante is gerechtigd bij een niet-tijdige of onvolledige betaling incassomaatregelen te nemen. In dat geval is Adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, alsmede administratiekosten van 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 40,- bij de eerste herinnering.
 1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Adverteerder wordt gelegd, Adverteerder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 1. In bovenstaande gevallen heeft Parlante voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Adverteerder die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Duur, opschorting en beëindiging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van Diensten gedurende een zekere periode, zoals een uitgebreide bedrijfspresentatie, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van zes maanden tenzij anders is overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig met een opzegtermijn van één maand steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 1. Indien er sprake is van gratis aangeboden Diensten, kunnen deze per direct beëindigd worden. Het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft onverminderd van kracht.
 1. De Overeenkomst met betrekking tot het Account van Adverteerder wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst met betrekking tot het Account op ieder moment en zonder opgave van redenen te beëindigen. Per directe beëindiging van het Account van Adverteerder door Parlante maakt Parlante niet schadeplichtig.
 1. Opzegging van het Account houdt geen opzegging van andere Diensten in en andersom.
 1. Parlante zal na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet overgaan tot restitutie van eventuele reeds betaalde bedragen.
 1. Parlante is na beëindiging van de Overeenkomst niet gehouden de door Adverteerder opgemaakte bedrijfspresentatie te verwijderen. Het blijft Parlante toegestaan deze materialen te (her)gebruiken op de Website.
 1. Parlante is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Adverteerder op te schorten als het vermoeden bestaat dat Adverteerder in strijd handelt met de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Parlante tot enige schadevergoeding is gehouden.
 1. Artikel 4, 5.11 en 5.14 zullen na beëindiging van de Overeenkomst blijven bestaan.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst

 1. Parlante behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking. Parlante zal Adverteerder schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 1. Indien Adverteerder een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De opzegging dient door Parlante uiterlijk ontvangen te zijn op de ingangsdatum van de wijziging.
 1. Wijzigingen aan de Overeenkomst die niet vallen onder een wijziging van de algemene voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke instemming van beide Partijen worden doorgevoerd.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 1. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan het gerechtshof.
 1. Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst wordt gegeven.
 1. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 1. Als Adverteerder Parlante een bericht stuurt, geldt de door Parlante ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Adverteerder kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 1. Adverteerder staat in voor de juistheid van de door hem opgegeven contactgegevens.
 1. Indien enige voor Parlante relevante gegevens betreffende Adverteerder veranderen, zal Adverteerder Parlante hier onverwijld over informeren via de door Parlante aangewezen kanalen.
 1. Parlante is gerechtigd naam en logo van Adverteerder te gebruiken in promotionele activiteiten en communicatie van Parlante.
 1. Adverteerder is, na uitdrukkelijke toestemming van Parlante, gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt. Parlante heeft hiervoor geen toestemming van Adverteerder nodig.
 1. Klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Adverteerder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Parlante en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Adverteerder de klacht niet tijdig bij The Perfect Wedding indient, vervalt elke aanspraak jegens Parlante.